Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.11.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenom R.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec od časa lišenja slobode i može trajati najduže do 02.12.2017. godine do 14:00 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 021303 17 Kv-p od 02.11.2017. godine, prema osumnjičenima N.B. i A.S. produžen je pritvor određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 021303 17 Kpp 9-p od 06.10.2017. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 22. i krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni N.B. u sticaju i sa krivičnim djelom trgovina uticajem iz člana 321. stav 1. istog zakonika, za još dva mjeseca, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati osumnjičenom N.B. do 03.01.2018. godine do 23.25 časova, a osumnjičenom A.S. do 04.01.2018. godine do 10.30 časova.

Pritvor se produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.11.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 35, člana 38. tačka 2) i člana 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 27.000,00 (dvadesetsedamhiljadamaraka) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, izrečena mjera bezbijednosti zabrana upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da vrijeme provedeno u zatvoru se ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na pranicu.

Određivanje pritvora i mjera zabrane

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 28.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.A. i G.D. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, a G.D. sam i krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i zbog osnovane sumnje da su G.D. i osumnjičena M.Ž. izvršili krivični djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 26.11.2017. godine do 15,00 časova.

Prema osumnjičenoj M.Ž. na osnovu člana 185. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske umjesto mjere pritvora se izriču sljedeće mjere zabrane: zabrana preduzimanja službenih dužnosti i zabrana međusobnog sastajanja i komuniciranja, te sastajanja i komuniciranja sa svjedocima, radnicima državnih organa koji su postupali ili su preduzimali određene radnje u spornim predmetima upravnog postupka. Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja osumnjičene na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora ukoliko ista bude izrečena. Ukoliko optužena ne budu ispunjavala obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenoj može izreći dodatnu mjeru zabrane ili odrediti pritvor shodno odredbi člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim M.H, M.P, D.Ž, D.Ž1, N.B, T.N, Z.Š, B.M, D.M, D.S, J.C, M.D, V.Ž, E.B, N.J, K.O. i M.D1 zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene H.M, P.M, N.B, Z.Š, M.D, V.Ž, E.B, N.J. i M.D1 pritvor se određuje i iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode od dana 10.10.2017. godine i može trajati najduže do 10.11.2017. godine.

Određivanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 06.10.2017. godine odredio pritvor prema osumnjičenim B.N. i S.A. zbogpostojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog zakona i krivično djelo izazivanja opšte opasnosti iz člana 394. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati počev od časa lišenja slobode B.N. od 03.10.2017. godine u 23:25 časova i S.A. od 04.10.2017.godine u 10:30 časova, tako da im pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03.11.2017. godine u 23:25 časova prema osumnjičenom B.N, a prema osumnjičenom S.A. do 04.11.2017.godine u 10:30 časova.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbogtri produžena krivična djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa kivičnim djelom zadovoljenje polnih strasti pred drugima iz člana 197. stav 2. istog zakona, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, za tri produžena krivična djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 5 (pet) godina, a za krivično djelo zadovoljenje polnih strasti pred drugima iz člana 197. stav 2. istog zakona kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i 3 (tri) mjeseca.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.05.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na pranicu.

Na osnovu člana 62a) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izrečena i mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije u odnosu oštećene, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 10.05.2017. godine, donio je presudu broj: 11 0 U 018708 16 U, po postupku vođenom između stranaka: 1) Forenzičkog centra za vještačenje dokumenata“ D.o.o. iz Banjaluke, Ulica Prvog krajiškog korpusa broj 118, 2) „Udruženja forenzičara iz grafičko-grafoskopske oblasti vještačenja: ekspertiza svih vrsta dokumenata, potpisa, štampanih novčanica i daktiloskopije“ iz Banjaluke, Ulica Tina Ujevića broj 5, i drugih (u daljem tekstu: tužioci), protiv rješenja broj 08.020/704-24/16 od 08.04.2016. godine Ministarstva pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: tuženi), u predmetu ispravke rješenja o imenovanju vještaka, kojom je odlučeno da se tužba uvažava i osporeni akt poništava (stav 1. izreke).

            Iz obrazloženja odluke: „Nesporno je da tuženi osporenim aktom nije izvršio ispravku grešaka u rješenju u smislu odredbi člana 207. stav 1. ZUS, jer se ne radi o grešci u imenima ili brojevima, pisanju ili računanju, odnosno drugim očiglednim netačnostima u rješenju, budući da se osporenim aktom, umjesto vještaka grafološke, zainteresovano lice imenuje vještakom grafičko-grafoskopske oblasti, što tužioci osnovano i ističu u tužbi. Obzirom na navedeno, postupanjem kao u osporenom aktu su zaobiđene odredbe Pravilnika o kvalifikacionom testiranju kandidata za vještaka u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 4/09, u daljem tekstu: Pravilnik), jer je zainteresovanom licu, a koji je rješenjem iz 2010. godine imenovan za vještaka grafološke struke, osporenim aktom faktički utvrđeno da je on vještak grafičko-grafoskopske struke, bez provedene procedure propisane Pravilnikom imenovano vještakom grafičko-grafoskopske struke, a za šta u osporenom aktu nisu ni dati valjani razlozi, a shodno čemu je činjenično stanje i ostalo nepravilno i nepotpuno utvrđeno, tako da je tuženi faktički vršeći ispravku rješenja iz 2010. godine, ustvari izvršio preimenovanje vještaka grafološke oblasti u vještaka grafičko-grafoskopske oblasti, bez propisane procedure Pravilnikom.“

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi P.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.10.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi P.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom izriče mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnični postupak.

Strana 10 od 38

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>