Novosti

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU RADULOVIĆ I DR.

Dana 25.05. , 26.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Srđana Radulovića i drugih optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa odbrana je nastavila sa izvođenjem dokaza ispitivanjem svjedoka i izvođenjem materijalnih dokaza. Nastavak glavnog pretresa je zakazan za dan 28.05.2015. godine sa početkom u 9.00 časova na kojem će tužilaštvo iznositi dokaze replike.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane a koji je bio predložen prvobitno i od strane optužbe.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 10.06. i 17.06.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

NASTAVAK GL. PRETRESA U PREDMETU JOVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan nastavak glavnog pretresa, u krivičnom predmetu protiv optuženog Željka Jovića, koji se tereti da je zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica , čime je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji se dogodio na području Gradiške u periodu od 1993 godine.

Na današnjem pretresu je optužba izvodila dokaze ispitivanjem dva svjedoka i izvođenjem nalaza vještaka.

Nastavak glavnog pretresa na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza je zakazan za dan 08.06.2015. godine na početkom u 13.00 časova.

Početak glavnog pretresa protiv optuženog Kesić Gorana

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 19.05.2015. godine održan početak glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Kesić Gorana, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. stav 1. istog Zakona u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Na glavnom pretresu je optužba izvodila dokaze ispitivanjem svjedoka kako direktno tako i unakrsno i izvođenjem nalaza dva vještaka.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 09.06.2015. godine u 08:30 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Djelimično preinačeno rješenje Okružnog suda u pogledu krivičnog djela terorizam

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenih Latifa Hukića, Samira Redžića, Muharema Borovca, Omera Topovčić, Mehmeda Husakovića, Abdulaha Pašića, Alije Plehandžića i Ibrahima Turkušića, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo terorizam iz člana 299 stav 4 tačka 9 u vezi sa tačkom 4 istog stava i stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399 stav 2 u vezi sa stavom 1 istog zakona, odlučujući o žalbama Okružnog tužilaštva Banjaluka – Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala - Specijalnog tužilaštva, te branilaca osumnjičenih donio je rješenje kojim je odbijena kao neosnovana, žalba Okružnog tužilaštva Banjaluka – Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala - Specijalnog tužilaštva, protiv rješenja Okružnog suda u Banjaluciu odnosu na osumnjičenog Abdulaha Pašića, žalbe branilaca osumnjičenih Latifa Hukića i Omera Topovčića, Alije Plehandžića i Ibrahima Turkušića se uvažavaju i u tom dijelu navedeno rješenje preinačuje, tako što se prijedlog Specijalnog tužilaštva odbija, a navedeni osumnjičeni se imaju odmah pustiti na slobodu, dok se žalbe branilaca osumnjičenih Samira Redžića i Muharema Borovca djelimičino uvažavaju, tako što se ovim osumnjičenim pritvor iz pobijanog rješenja zasniva na osnovanoj sumnji da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, te pritvorskom razlogu iz člana 197 stav 1 tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i isti može trajati najduže do 06.06.2015. godine do 06:05 časova.

Izrečena presuda Vukmir Aleksandru za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.05.2015. godine donio i objavio presudu kojom je optuženi Vukmir Aleksandar oglašen krivim za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Optuženi Kutić Nemanja i Vukmir Aleksandar oslobođeni su od optužbe da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. KZ RS.

Opojna droga koja je pronađenja kod opuženog je oduzeta u skladu sa članom 62. stav 2. KZ RS.

ODREĐEN PRITVOR PROTIV OSUMNJIČENIH ZA KRIVIČNO DJELO TERORIZAM

Okružni sud u Banjaluci Posebno odjeljenje za organizovani i najteži oblik privrednog kriminala, po sudiji za prethodni postupak, u predmetu istrage protiv osumnjičenih Latifa Hukića i dr. zbog  krivičnog djela terorizam iz člana 299. stav 4. tačka 9. u vezi sa tačkom 4. istog stava i stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materijala iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, odlučujući  o prijedlogu Okružnog tužilaštva Banjaluka Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Specijalno tužilaštvo od 08.05.2015. godine, za određivanje pritvora prema osumnjičenim Latifu Hukiću, Samiru Redžiću, Muharemu Borovcu, Omeru Topovčiću, Mehmedu Husakoviću, Abdulahu Pašiću, Aliji Plehandžiću i Ibrahimu Turkušiću, nakon što je 08.05.2015.godine održano ročište na kojem su se ovi osumnjičeni i njihovi branioci izjasnili o razlozima zbog kojih se predlaže određivanje pritvora, na osnovu člana 199. stav 1. i 204. stav 7. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dana 09.05.2015. godine je donio je rješenje kojim je prema osumnjičenim Latifu Hukiću, Samiru Redžiću, Muharemu Borovacu, Omeru Topovčiću, Aliji Plehandžiću, Ibrahimu Turkušića odredio pritvor zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo terorizam iz člana 299. stav 4. tačka 9. u vezi sa tačkom 4. istog stava i stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona i postojanja posebnih razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačke b. i g. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da im po ovom rješenju pritvor može trajati najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tj. najduže do 06.juna 2015. godine  i to do 06:05 časova prema osumnjičenim Latifu Hukiću, Samiru Redžiću, Muharemu Borovcu i Ibrahimu Turkešiću, do 06:03 časova prema Aliji Plehandžiću, a do 06:10 časova tog dana prema osumnjičenom Omeru Topovčiću.

Kao neosnovan je odbijen prijedlog za određivanje pritvora prema osumnjičenom Mehmedu Husakoviću i Abdulahu Pašiću, te su ova  lica odmah puštena na slobodu.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa je saslušan jedan svjedok odbrane koji je ispitan kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 27.05 i 10.06.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Djelimično preinačena presuda u predmetu Jevtović i Zrilić

Okružni sud u Banja Luci, u krivičnom predmetu protiv optuženih Tomislava Zrilića iz Banja Luke, zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske i Milana Jevtovića iz Banja Luke, zbog krivičnog djela protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, odlučujući o žalbama optuženog Tomislava Zrilića i njegovog branioca, kao i branilaca optuženog Milana Jevtovića, te Okružnog tužilaštva Banja Luka, izjavljenim protiv presude Osnovnog suda u Prijedoru od 03.04.2014. godine, u sjednici vjeća održanoj 24.03.2015. godine ovaj sud donio je presudu kojom su odbijene kao neosnovane žalbe optuženog Tomislava Zrilića i njegovog branioca, kao i žalba branilaca optuženog Milana Jeftovića, dok je djelimično uvažena žalba Okružnog tužilaštva Banja Luka, presuda Osnovnog suda u Prijedoru od 03.04.23014. godine preinačena je u odluci o krivičnoj sankciji, tako što je optuženi Tomislav Zrilić za krivično djelo protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi Milan Jevtović za krivično djelo protivpravni prekid trudnoće iz člana 154. stav 1. u vezi sa članom 25. Krivičnog zakona Republike Srpske, za koja su navedenom presudom oglašeni krivim, na osnovu istih zakonskih propisa, uz primjenu člana 37. istog Krivičnog zakona Republike Srpske, osuđeni su: i to optuženi Tomislav Zrilić na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a optuženi Milan Jevtović na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) mjeseci.

U preostalom djelu prvostepena presuda je ostala neizmjenjena.

NASTAVAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ ZA KRIVIČNO DJELO RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan nastavak glavnog pretresa prema optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka protiv optuženih Nebojše Lončarevića i Borana Makivića koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, u periodu 1992. godine, na području Banja Luke, lišili života jedno civilno lice, čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ.

Na današnjem nastavku glavnog pretresa su saslušana četiri svjedoka odbrane koja su ispitana kako direktno tako i unakrsno.

Nastavak glavnog pretresa je zakazan za 04.05 i 27.05.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će odbrana nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Strana 21 od 37

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>