Novosti

Objava presude protiv optuženog Bahonjić Alena optuženog za krivično djelo teško ubistvo

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 21.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova, nakon vijećanja i glasanja, vijeće je donijelo a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Bahonjić Alena koji je optužen da je dana 29.04.2015. godine, u večernjim časovima,tokom boravka u kući svoga poznanika Alić Hasana, u mjestu Kozarac, područje opštine Prijedor, a nakon što se konzumiranjem alkohola doveo u stanje u kome je sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, od oštećenog Alić Hasana zatražio iznos od 200 KM, pa kada je ovaj odgovorio da nema, optuženi je pokušao da dođe do traženog novca tako što je otvarao ladice i ormare iz kojih je izbacio garderobu, da bi nakon upozorenja oštećenog da ne „hrlja“ po kući, optuženi, u namjeri sticanja imovinske koristi a u trenutku kada je oštećeni Alić Hasan njemu bio okrenut leđima, sa stola uzeo čekić i sa istim udario oštećenog u predjelu glave od kojeg udarca je ovaj leđima pao na pod, potom prišao oštećenom i još osam puta istim čekićem udario oštćenog ponovo u predjelu glave, uslijed kojih udaraca su kod Alić Hasana nastupile teške tjelesne povrede opasne po život zbog kojih povreda je oštećeni bio u besvijesnom stanju, gdje je u cilju prikrivanja izvršenje krivičnog djela i tragova,otvorenim plamenom zapalio tzv.“hepo kocku“ i to u neposrednoj blizini lica povrijedjenog Alić Hasana, tako da je ovaj udisao toksične gasove nastale iz paljevine, koji su ubrzali smrt oštećenog.

Dakle, drugog lišio života iz koristoljublja, čime je, počinio krivično djeloteško ubistvo iz člana 149 stav 1. tačka 2. KZ RS.

Pa sud, optuženog za počinjeno krivično djelo uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. KZ RS, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od  3.05.2015. godine pa nadalje.

Na osnovu člana 56. stav 1. tačka 2. i člana 59. KZ RS optuženom se izriče mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršitu uz izdržavanje kazne zatvora u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa- Sudska psihijatrija u Sokocu, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, a ukoliko bude potrebno i duže, a nakon liječenja optuženi će biti upućen na izdržavanje kazne zatvora.

IZREČENA PRESUDA U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG MALIĆ RADOSLAVA

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 17.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova donjeta i javno objavljena presuda kojom je Malić Radovan koji je optužen da je dana 14.02.2015. godine oko 19.00 časova u selu Obrovac, Grad Banjaluka, u kući u kojoj stanuje, za vrijeme slave Sv.Trifuna, u alkoholisanom stanju nakon verbalnog vrijeđanja i psovanja, oštećenog Prtija Vaskrsiju tjelesno povrijedio tako teško, da je usljed toga doveden u opasnost život povrijeđenog, a potom je usljed toga nastupila i smrt povrijeđenog lica, čime je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 3. u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28,32 i 37 stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.02.2015.godine do 16.04.2015.godine.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG STOJČIĆ SLAVKA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, po sudiji za prethodno saslušanje ovog suda, u krivičnom predmetu protiv optuženog Stojčić Slavka, zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo, od 16.07.2015. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično pravne sankcije, dana, 15.09.2015. godine, u prisutnosti Specijalnog tužioca i optuženog, donio je i javno objavio presudu protiv Stojičić Slavka koji se tereti da je u vremenskom periodu od septembra 2014.godine do 15.06.2015. godine u Novom Gradu u svojstvu službenog lica, kao republički inspektor za poslove zaštite od požara, Republičke uprave za inspekcijske poslove, Odjeljenje Prijedor vršeći kontrolu preduzeća „Colortex“ d.o.o. Novi Grad od T. B., direktora preduzeća, u više navrata zahtijevao i primio ukupan novčani iznos.

Dakle, kao službeno lice zahtijevao i primio korist da u okviru svog ovlaštenja izvrši radnju koju bi morao izvršiti, čime je učinio krivično djelo primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Zbog toga ga je ovaj sud na osnovu tog zakonskog propisa, te članova 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske osudiona kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a na osnovu člana 35. stav 3. optuženom izrekao novčanu kaznu, kao sporednu kaznu, u iznosu od 20.000,00 KM (dvadesethiljada konvertibilnih maraka)koju je dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca po pravosnažnosti presude, a ukoliko u tom roku ne bude plaćena ista će se zamijeniti kaznom zatvora tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

IZREČENA PRESUDA U PREDMETU PROTIV OPTUŽENE TRNINIĆ GORDANE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala,  po sudiji za prethodno saslušanje ovog suda, u krivičnom predmetu protiv optužene Trninić Gordane, zbog krivičnog djela trgovine uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, Posebnog  tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Specijalno tužilaštvo, od 29.07.2015. godine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivično pravne sankcije, dana, 15.09.2015. godine, u prisutnosti Specijalnog tužioca, optužene i njenog branioca,  donio je i javno objavio presudu kojom je Trninić Gordana koja je optužena da je koristeći pretpostavljeni uticaj, zahtijevala nagradu da posreduje  da se izvrši službena radnja, čime je učinila krivično djelo trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Zbog toga je ovaj sud na osnovu tog zakonskog propisa, te članova 37, 38. tačka 2. i 39. stav 1. tačka 4. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 22.000,00 KM (dvadesetdvijehiljade konvertibilnih maraka) koju je optužena dužna platiti u roku od 4 (četiri) mjeseca po pravosnažnosti presude, a ukoliko ista ne bude plaćena u ostavljenom roku sud će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora u smislu člana 36. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske tako što će za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora.

Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optužene se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 5.000,00 KM.

POČETAK GLAVNOG PRETRESA U PREDMETU KAJDIĆ I ROKVIĆ

Danas je pred Okružnim sudom u Banja Luci održan početak glavnog pretresa po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka od 30.04.2015. godine protiv optuženih Kajdić Sabahudina i Rokvić Srete koji se terete da su kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3. stav 1. tačka 1. pod a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i članu 13. stav 2, u vezi sa članom 4. stav 2. tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine (Protokol II), za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, na području Prijedora u periodu 1992. godine, zajedno lišili života jedno civilno lice bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti je neposredno učestvovalo u neprijateljstvima.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, lišili života jedno civilno lice, čime su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1, u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – KZ SFRJ.

Glavni petres je započet čitanjem optužnice, nakon čega su tužilac i branilac iznijeli uvodne riječi. Ispitano je 5 (pet) svjedoka optužbe, kako direktno tako i unakrsno. Nastavak glavnog pretresa zakazan je za dan 16.09.2015. godine sa početkom u 09.00 časova na kojem će optužba nastaviti sa izvođenjem dokaza.

Oslobođen od optužbe Soprenić Slobodan optužen za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je dana 09.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova nakon vijećanja i glasanja donesena i javno objavljenja presuda protiv optuženog Soprenić Slobodana, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjalukazbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kojom je optuženi oslobođen od optužbe za naprijed navedeno krivično djelo.

Nakon što je objavljena presuda, sudija je obrazložila razloge zbog kojih je optuženog oslobodila od optužbe, te je prisutne upoznala da će pismeni otpravak presude biti dostavljen strankama, te da nezadovoljna stranka ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

Objava presude u predmetu Krkić Zikrije

Dana 07.09.2015. godine je pred Okružnim sudom u Banja Luci donjeta je i javno objavljena presuda protiv optuženog Zikrije Krkića zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stava 1. tačka 5. KZ RS i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili ekspozivnih materija iz člana 399. stava 1. KZ RS.

Dakle, zbog neovlašćenog držanja vatrenog oružja i municije, čije držanje građanima uopšte nije dozvoljeno ili je ograničeno, čime je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili ekspozivnih materija iz člana 399. stava 1. KZ RS, pa je sud optuženog za počinjeno krivično djelo uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. KZ RS osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, dok je na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) ZKP oslobađen od optužbe kojom je optužen za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stava 1. tačka 5. KZ RS.

Na osnovu člana 44. stav 1. KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 30.07.2014. godine do 30.05.2015. godine,

Odlučujući o mjeri pritvora prema optuženom Krkić Zirkiji vijeće je nakon vijećanja i glasanja donijelo rješenje kojim je istom ukinut pritvor, tako da je optuženi odmah pušten na slobodu.

 

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU DRAGIĆ

Okružni sud u Banjaluci je dana 08.07.2015. godine sa početkom u 15.00 časova donio i javno objavio presudu u krivičnom predmetu protiv optuženog Dragić Rajka, zbog produženog krivičnog djelasilovanje iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa produženim krivičnim djelom polno nasilje nad djetetom iz 195. stav 4. u vezi sa stavom 2. istog zakona, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka Podružna kancelarija Prijedor, od 12.02.2015. godine, a koja je izmjenjena na glavnom pretresu održanom dana 22.06.2015. godine.Dakle, upotrebom sile prinudio drugog na polne radnje, a djelo je izvršeno prema maloljetnom licu čime je, počinio produženo krivično djelo silovanje iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Dakle,izvršio polnu radnju sa djetetom i nasilnu obljubu i pri tom postoji velika nesrazmjera u zrelosti i uzrastu izmedju učinioca i žrtve čime je, počinio produženo krivično djelo polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4 u vezi sa stavom 2. Krivičnog zakona Republike Srpske,pa je sud optuženog oglasio krivim za naprijed navedena krivična djela i utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.11.2014. godine pa nadalje.

Prema optuženom je produžen pritvor određen rješenjem ovog suda, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, a koji se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU LONČAREVIĆ I MAKIVIĆ U PREDMETU RATNI ZLOČIN

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci, tj. 06.07.2015. godine u krivičnom predmetu protiv optuženih Lončarević Nebojše i Makivić Borana, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka od 10.11.2014. godine, a koja je izmijenjena na glavnom pretresu dana 01.07.2015. godine, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ SFRJ objavljena presuda kojom su optuženi Lončarevič Nebojša i Makivić Boran oglašeni krivim iz razloga što su u periodu 1992. godine, na području Banjaluke, kao pripadnici Specijalnog odreda milicije za posebne namjene Centra službi bezbjednosti Banja Luka, kršeći pravila međunarodnog prava, za vrijeme oružanog sukoba, koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine, odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, lišili života jedno civilno lice, na način da su, obučeni u maskirne vojne uniforme i naoružani pištoljima nepoznate marke, zajedno i po prethodnom dogovoru sa još dva uniformisana, naoružana, za sada nepoznata lica, putničkim motornim vozilom marke Mercedes bež boje, došli do restorana „Borac“, vlasništvo Mujnović Vehbije, znajući da je isti civil muslimanske nacionalnosti koji nije bio naoružan niti je učestvovao u neprijateljstvima.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, lišili života jedno civilno lice,

Čime su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog Zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,

paje sud optužene, za navedeno krivično djelo uz primjenu članova 38, 42 stav 1. tačka 2. i 43. stav 1. tačka 1.KZ SFRJ osudio:

Optuženog Lončarević Nebojšu na kaznu zatvora u trajanju od (6) šest godina

Optuženog Makivić Borana na kaznu zatvora u trajanju od (6) šest godina

ZAVRŠNE RIJEČI U PREDMETU RADULOVIĆ I DRUGI

Dana 30.06. , 31.06 i 01.07.2015. godine pred Okružnim sudom u Banja Luci, održani su nastavci glavnog pretresa u predmetu protiv optuženih Srđana Radulovića i drugih, optuženih za organizovani kriminal u vezi sa trgovinom droge i za druga krivična djela, prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Srpske.

Na nastavku tri glavna pretresa iznesene su završne riječi kako optužbe tako i odbrane kao i njihovih branjenika.

Objava presude zakazana je za dan 06.07.2015. godine sa početkom u 15.30 časova.

Strana 21 od 39

<< Početak < Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sledeća > Kraj >>