Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Dž.N. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.01.2017. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi N.U. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest)  mjeseci.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, od optuženog oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od  16.667,55 KM i 250.000 eura.

O  daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora optuženom uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 05.12.2016. godine, pa dok isti bude trajao, te da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to drvene palice dužine 73 cm, dok je na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi A.R. oslobođen od optužbe da je zajedno sa P.D. i R.M. počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 25. istog zakona, te da je sam počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Istom presudom je odlučeno da se, na osnovu člana 62. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske od A.A. oduzima 15 metaka kalibra 7,62x39 mm, te je oštećeni Đ.S, na osnovu člana 108. stav 4. istog zakona, sa imovinskopravnim zahtjevom upućen na parnicu.

Na osnovu člana 100. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske je odlučeno da troškovi krivičnog postupka iz člana 96. stav 2. tačka a) do đ) istog zakona, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci i nagrada branioca optuženog padaju na teret budžetskig sredstava ovog suda.

Produženje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci broj: 11 0 K 021103 17 Kv 2 od 06.09.2017. godine, produžen je pritvor prema optuženima V.V. i M.N. zbog pritvorskih osnova propisanih u članu 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda broj 11 0 K 021103 17 Kpp od 11.08.2017. godine, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Pritvor po ovom rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Ukidanje pritvora

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv optuženog A.B. zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 020892 17 Kv 3 od 06.09.2017. godine odbio je prijedlog Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka za produženje pritvora, koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda  broj 11 0 K 020892 17 Kpp od 24.06.2017. godine i produžen rješenjem vijeća ovog suda broj 11 0 K 020892 17 Kv 2 od 20.07.2017. godine, pa se optuženi ima odmah pustiti na slobodu.

Istovremeno, na osnovu člana 185. stav 1. tačka b) i v) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, umjesto mjere pritvora, optuženom se izriču sljedeće mjere zabrane, i to: zabrana posjećivanja kuće, dvorišta i pomoćnih objekata, gdje stanuje oštećeno maloljetno lice i osnovne škole koju pohađa oštećeno lice, te se određuje udaljenost od 100 metara ispod koje se navedenim mjestima i objektima optuženi ne smije približiti, kao i zabrana sastajanja sa oštećenim licem, roditeljima i sestrom oštećenog lica, te se određuje udaljenost od 100 metara ispod koje se optuženi ne smije približiti navedenim licima, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne.

Izrečene mjere zabrane se primjenjuju počev od puštanja optuženog na slobodu i mogu trajati dok za to postoji potreba, ali najduže do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora ukoliko mu ista bude izrečena.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši obaveze iz izrečenih mjera.

Ukoliko optuženi ne bude ispunjavao obaveze navedenih zabrana, organ koji izvršava mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženom može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 07.09.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi Đ.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa produženim krivičnim djelom teška krađa iz člana 232. stav 1. tačka 1. istog zakona, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 37, člana 40. stav 2. i člana 31. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i novčanu kaznu u iznosu od 6.000 KM (šesthiljadakonvertibilnihmaraka).

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista  će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti (1) jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih djela u iznosu od 11.198,82 KM .

Obavještenje

Rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 07.08.2017. godine odbijena je kao neosnovana žalba Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Banja Luka, izjavljena protiv rješenja Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog vijeća za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj 11 0 K 016901 17 Kv 6-p od 26.07.2017. godine, kojim rješenjem je odbijen prijedlog Republičkog javnog tužilaštva, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala za produženje pritvora prema optuženima S.S, J.K, M.M, T.K. i Ž.P. zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom razbojništvo iz člana 233. stav 2. istog zakona i dr. i naloženo da se isti odmah na slobodu, te su optuženima, na osnovu člana 184. i 185. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, umjesto mjere pritvora izrečene mjere zabrane.

Produženje pritvora

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj: 11 0 K 020893 17 Kv 2-p od 01.08.2017. godine, prema osumnjičenom M.S. produžen je pritvor koji mu je određen rješenjem ovog suda broj 11 0 K 020893 17 Kpp 2 od 04.07.2017. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, kao i postojanja razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tako da mu po ovom rješenju pritvor može trajati u toku istrage još najduže 2 (dva) mjeseca, tj. najduže do 03.10.2017. godine do 09:30 časova.

Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 03.08.2017. godine objavio presudu kojom je optuženi I.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju  službene dužnosti iz člana 388. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 37, člana 38. stav 2. tačka 2), člana 39. stav 1. tačka 4. i člana 31. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), koju je optuženi dužan platiti u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude.

Ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, novčana kazna će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100 KM novčane kazne odrediti jedan dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivična djela.

Strana 11 od 37

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>