Nadležnost

 

altStvarna nadležnost okružnih sudova u Republici Srpskoj uređena je Zakonom o sudovima Republike Srpske (''Službeni Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 37/12 od 27.4.2012. godine). Prema članu 31. ovog zakona okružni sud je stvarno nadležan: 

 

 

 


1. Prvostepena nadležnost

a) da sudi za krivična djela za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, ako zakonom nije određena nadležnost drugog suda;   

 b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;

 v) da sudi za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na okružne sudove;

 g) da odlučuje u svim upravnim sporovima i to prema sjedištu prvostepenog upravnog organa, kao i o zahtjevima za zaštitu sloboda i prava utvrđenih ustavom, ako su takve slobode i prava povrijeđeni konačnim pojedinačnim aktom ili radnjom službenog lica u organima uprave, odnosno odgovornog lica u preduzeću, ustanovi ili drugom pravnom licu, kada za zaštitu tih prava nije obezbijeđena druga sudska zaštita.

 

2. Drugostepena nadležnost

 

a) da odlučuje o žalbama protiv odluka osnovnih sudova;

 b) da odlučuje o drugim redovnim i vanrednim pravnim lijekovima, ako je to određeno zakonom.

 

 3. Posebno odjeljenje suda za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala

 

Članom 28. stav 1. Zakona o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 111/07) u okviru Okružnog suda u Banjoj Luci osnovano je Posebno odjeljenje za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Stavom 2. istog člana određeno je nadležnost Posebnog odjeljenja za čitavu teritoriju Republike Srpske, za postupanje u slučajevima predviđenim članom 3. pomenutog zakona, bez obzira na propisanu kaznu za pojedino krivično djelo, odnosno u svim slučajevima kada je od Glavnog specijalnog tužioca donijeta odluka o preuzimanju predmeta.

 

Član 3. istog zakona propisana je nadležnost za sljedeća krivična dijela:

 

a) krivičnog djela organizovanog kriminala iz člana 383a. Krivičnog zakona Republike Srpske, te krivičnih djela sa elementima organizovanosti, kao i krivičnih djela povezanih sa takvim djelima ili učiniocima takvih djela, a u slučajevima kada za postupanje nije nadležno Tužilaštvo i Sud Bosne i Hercegovine;

b) najtežih oblika krivičnih djela protiv privrede i platnog prometa i protiv službene dužnosti kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivično gonjenje od posebnog značaja za Republiku Srpsku, te krivičnih djela povezanih sa takvim djelima ili učiniocima takvih djela;

v) drugih krivičnih djela predviđenih krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske, kod kojih je kao najmanja zaprećena kazna zatvora u trajanju od pet godina, a kada je zbog okolnosti izvršenja djela ili posljedica djela krivično gonjenje od posebnog značaja za Republiku Srpsku, te krivičnih djela povezanih s takvim djelima ili učiniocima takvih djela.

  

4. Ostalo

 a) da rješava o sukobu mjesne nadležnosti između osnovnih sudova sa svog područja u skladu sa zakonom;

b) da odlučuje o prenosu mjesne nadležnosti sa jednog osnovnog suda na drugi osnovni sud na svom području;

v) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke;

g) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;

d) da rješava o priznanju odluka stranih sudova, stranih trgovačkih sudova i stranih arbitraža;

đ) da pruža međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim predmetima i

e) da vrši druge poslove određene zakonom.

 

Područje Okružnog suda u Banjaluci

 

(mjesna nadležnost)

 

Mjesna nadležnost okružnih sudova određuje se prema njihovom području. Prema članu 28. stav 1. Tačka a) Zakona o sudovima Republike Srpske podrjučje Okružnog suda u Banjoj Luci obuhvata područje osnovnih sudova u Banjoj Luci, Gradišci, Kotor Varošu, Prijedoru, Prnjavoru, Novom Gradu i Mrkonjić Gradu, a za osnovne sudove u Laktašima, Srpcu i Kozarskoj Dubici pod uslovima iz člana 99. ovog zakona.