Član 10. stav 2. Zakona o parničnom postupku

 

Član 10. stav 2. Zakona o parničnom postupku

   

 Pravo je parnične stranke da traži od suda da se objavljivanje tužbe izvrši u onim dnevnim novinama u kojima će cijena te usluge biti jeftinija, čemu konvenira obaveza suda da odredi objavljivanje tužbe u dnevnim novinama čija cijena je jeftinija, uz uslov da se radi o dnevnim novinama koje se distribuiraju u Republici Srpskoj.

 

  

 

(Iz obrazloženja)

   

 Iz stanja predmetnog spisa pouzdano proizlazi da je prvostepeni sud rješenjem broj 71 0 Mal 055588 09 Kom od 03.11.2014. godine naložio tužiocu da uplati iznos od 292,50 KM u korist NIGD Nezavisne novine d.o.o. Banjaluka, na ime troškova objavljivanja oglasa – skraćenog teksta predmetne tužbe u dnevnim novinama, jer se dostava te tužbe nije mogla izvršiti tuženom na adresu njegovog posljednjeg poznatog prebivališta u ..............., Ulica ........... broj ... . Nakon toga je tužilac podneskom od 11.11.2014. godine zatražio od prvostepenog suda da se objavljivanje izvrši u dnevnim novinama Dnevni avaz, a ne u Nezavisnim novinama, pozvavši se na član 10. Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 i 61/13– u daljem tekstu: ZPP). Pri tome je ovaj zahtjev tužilac obrazložio time što su troškovi objavljivanja tužbe u Dnevnom avazu manji od njenog objavljivanja u Nezavisnim novinama.

 

 S tim u vezi činjenica je da se u spisu prvostepenog suda zatiče predračun, broj 548/2014 od 03.11.2014. godine, kojim su Nezavisne novine d.o.o. Banjaluka obavijestile prvostepeni sud da je cijena objavljivanja predmetne tužbe u tim novinama 292,50 KM. Prema ponudi dnevnog lista Dnevni avaz (ponuda broj 1605-2014 od 31.10.2014. godine) objavljivanje istog oglasa u tim novinama košta 80 KM.

 

 Imajući u vidu ovakvo stanje stvari, nije postojao valjan pravni osnov prvostepenom sudu da donese osporeno rješenje kojim je odbacio tužbu u predmetnoj pravnoj stvari. S tim u vezi žalbom se pravilno poziva na član 10. ZPP, za šta je tužilac priložio i odgovarajući dokaz u vidu pomenute ponude dnevnog lista Dnevni avaz, broj 1605-2014 od 31.10.2014. godine, iz kojeg pouzdano proizlazi da je objavljivanje predmetnog oglasa u tom dnevnom listu u konkretnom slučaju jeftinije od njegovog objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Stoga je nezakonito postupio prvostepeni sud kada je osporenim rješenjem odbacio predmetnu tužbu, uz obrazloženje da tužilac nije postupio prema rješenju tog suda od 03.11.2014. godine, odnosno da tužilac nije u roku koji je odredio taj sud uplatio troškove objavljivanja tužbe u dnevnim novinama. Nezakonitost takvog odlučivanja ogleda se u tome što je članom 10. stav 2. ZPP između ostalog propisano da je sud dužan sprovesti postupak sa što manje troškova. Imajući u vidu ovu zakonsku odredbu, pravo je parnične stranke da traži od suda da se objavljivanje tužbe izvrši u onim dnevnim novinama u kojima će cijena te usluge biti jeftinija, a tom pravu konvenira obaveza suda da odredi objavljivanje tužbe u dnevnim novinama čija cijena je jeftinija, uz uslov da se radi o dnevnim novinama koje se distribuiraju u Republici Srpskoj. U vezi sa ovim potonjim uslovom, opštepoznata je činjenica da su dnevne novine Dnevni avaz novine koje se distribuiraju u Republici Srpskoj, pa je u konkretnom slučaju bio ispunjen i ovaj uslov da prvostepeni sud udovolji navedenom zahtjevu tužioca, jer iz prethodno navedenih dokaza pouzdano proizlazi da je objavljivanje predmetne tužbe u Dnevnom avazu jeftinije od istog objavljivanja u dnevnom listu Nezavisne novine. Na taj način će u ovom dijelu predmetni postupak biti proveden sa manje troškova, što je u skladu sa članom 10. stav 2. ZPP.

 

 Imajući u vidu prethodno navedene razloge žalba tužioca je pravno osnovana pa ju je, na osnovu člana 235. tačka 3) ZPP, kao takvu valjalo uvažiti, osporeno rješenje ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

 

 U ponovnom postupku prvostepeni sud će usvojiti zahtjev tužioca i odrediti objavljivanje oglasa u dnevnom listu Dnevni avaz, shodno čemu će istim rješenjem staviti van snage svoje rješenje broj 71 0 Mal 055588 09 Kom od 03.11.2014. godine. Nakon što postupi na način na koji mu je ukazano ovim rješenjem, prvostepeni sud će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku vezanu za objavljivanje predmetne tužbe.

 

 

 

 (Rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj 71 0 Mal 055588 14 Gž od 22.04.2015. godine)

 

 Pripremio: sudija dr Milan Blagojević