Sadeta Veladžić

   SADETA (Hasan) VELADŽIĆ, rođena 21.02.1960. u Bosanskoj Krupi, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, u periodu od 1975-1979.  Na Pravnom  fakultetu u Banja Luci studira u periodu od 1979-1983. Godine. Pripravnički staž provodi u RO „Šipad-Una“ Bosanska Krupa, gdje radi do 1990. Godine. U Advokatskoj kancelariji  advokata Vukićević Tomislava i Dragović Tomaša u periodu od 1983-1989. Godine,  pravosudni ispit polaže 1991. Godine u Sarajevu. Imenovana za sudiju Općinskog suda u Bihaću, gdje na poziciji sudije radi od 1992. Godine do 1995. Godine.

U periodu od 1995. Godine do 2004. Godine radi u Carinskoj upravi F BiH, Carinarnica Bihać na poslvima Šefa upravno-prekršajnog odjela, dvije godine kao zamjenik upranika te izvjestan period i kao vd. Upravnika Carinarnice Bihać.

U vrijeme reforme pravosuđa, 2004. Godine imenovana sudijom Općinskog suda Bosanska Krupa, na kojoj dužnosti radi do 15.05.2014. godine kada je imanovana sudijom Okružnog suda u banja Luci.

Za vrijeme rada u pravosudnim organima, radila pretežno na građanskom referatu, u Općinskom sudu Bosanska Krupa, tokom cijelog perioda, predsjednik građanskog odjeljenja i zamjenica predsjednika suda. Do imenovanja u Opkružni sud Banja Luka, član Upravog odbora  Centra za edukaciju sudija i Tužilaca F BiH.

Na Pravnom Fakultetu u Bihaću, polaznik Postdiplomskog studija na Katedri za građansko pravo.

Treći stepen poznavanja i upotrebe englskog jezika.