Objavljena presuda optuženom Osmančević Fikretu

Okružni sud u Banjaluci je, dana 04.10.2010. godine, donio i javno objavio presudu brojoj 11 0 K 002906 10 K kojom je optuženi Osmančević Fikret oglašen krivim za dva krivična djela polno nasilje nad djetetom iz člana 195. stav. 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, koja djela je počinio u vremenskom periodu od 04.07.2009. do 13.07.2009. godine. Sud je optuženom, za dva krivična djela, utvrdio kazne zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 6 (šest) mjeseci, odnosno u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci, te mu je primjenom člana 42. stav 1. i 2. tačka 2. KZ RS izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 (jedanaest) godina.
Optuženi je obavezan da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 1.300,00 KM, te je obavezan da na ime sudskog paušla plati iznos od 200,00KM.
Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. ZKP, oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.
Optuženom su na osnovu člana 184. stav 1. i 2. i člana 186. stav 5. Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst produžene izrečene mjere zabrane i to: zabrana napuštanja boravišta bez prethodnog odobrenja suda, zabrana korišćenja lične karte za prelazak državne granice BiH (zabrana putovanja) i privremeno oduzimanje putne isprave – pasoša.