NASTAVAK PREKINUTOG POSTUPKA

Član 378-381 Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, 49/09)

 

 

Zakon o parničnom postupku ne utvrđuje rokove za stavljanje prijedloga za nastavak prekinutog postupka.

 

Iz obrazloženja:

 

Predmet spora u ovoj parnici je zaštita prava po osnovu radnog odnosa pa kako je ovaj postupak prekinut rješenjem istog suda broj: RS-276/93 od 04.07.1995. godine donesenim prema odredbi člana 6 Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 1/94), to je po prijedlogu tužiteljice, isti nastavljen donošenjem pobijanog rješenja.

            Usvajajući prijedlog tužiteljice, prvostepeni sud je naveo da tužiteljici nikada nije dostavljeno rješenje o prekidu postupka na način propisan odredbama ZPP-a o dostavljanju iako je, po redovnom toku stvari, tužiteljica mogla ne čekajući period od 11 godina staviti prijedlog za nastavak postupka budući da je ratno stanje, kao i stanje neposredne ratne opasnosti na teritoriji Republike Srpske ukinuto još 1996. godine.

            Iako navedeni razlog prvostepenog rješenja (da tužiteljici nikada nije dostavljeno rješenje saglasno odredbama ZPP-a o dostavljanju i da stoga nikad nije moglo steći svojstvo pravosnažnosti), nije razlog zbog kojeg se može dozvoliti nastavljanje prekinutog postupka, rješenje je pravilno i zakonito.

            Odredbama člana 378 do 381 ZPP-a uređeni su prekid postupka, inicijativa, način i pravne posljedice nastavljanja prekinutog postupka.

U tim odredbama Zakon ne utvrđuje rokove za stavljanje prijedloga  za nastavak, pa iako se u konkretnom slučaju radi o zaista dugom vremenskom periodu, ta činjenica ne izlaže tužiteljicu bilo kakvoj prekluziji u smislu njenog procesnog ovlaštenja da traži nastavak postupka i donošenje meritorne odluke.

 Zato je bez obzira na razloge prvostepenog rješenja žalbu tuženog valjalo odbiti kao neosnovanu dok druge razloge koji se tiču osnovanosti tužbenog zahtjeva, kao irelevantne, ovoj sud nije cijenio u ovoj fazi postupka.

Iz tog razloga je primjenom odredbe člana 235 stav 1 tačka 2, a u vezi sa članom 236 ZPP-a odlučio kao u izreci.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj 71 0 P 046702 od 15.10.2009. godine)