POVLAČENJE TUŽBE

Član 84 Zakona o parničnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07)

 

Tuženom je uskraćeno pravo da se koristi zakonskom pretpostavkom o povlačenju tužbe i ishodi odluku u svoju korist, ukoliko sud ne donese rješenje u smislu člana 84 ZPP-a mada su ispunjeni svi uslovi.

 

Iz obrazloženja:

 

 U konkretnom slučaju radi se o zaštiti prava iz radnog odnosa pa imajući u vidu sadržinu revizijske odluke bespredmetno je raspravljanje o osnovanosti drugih žalbenih razloga koji se odnose na materijalnu osnovanost tužbenog zahtjeva tako da će predmet ocjene zakonitosti pobijane presude biti samo pravilnost primjene člana 84 ZPP-a.

Iz zapisnika sa pripremnog ročišta od 27.04.2005.godine utvrđeno je da je tužitelj (punomoćnik tužitelja) izostao sa ovog ročišta a da je tuženi, koji je pristupio, predložio donošenje rješenja kojim se smatra da je tužba povučena.

Odredba člana 84 ZPP-a predviđa slučaj okončanja parnice bez meritornog odlučivanja o zahtjevu tužitelja.

Prema ovoj zakonskoj odredbi, ako na pripremno ročište ne dođe tužilac a bio je uredno obaviješten, smatraće se da je tužba povučena osim ako tuženi ne zahtijeva da se ročište održi.

 Ovaj izuzetak u stvaranju pretpostavke o povlačenju tužbe izostankom tužitelja, (kada postoji pristanak tuženog da se ročište održi), ne može se primijeniti jer takav pristanak tuženi nije dao, naprotiv, tražio je da se ova odredba primijeni onako kako glasi.

Nedolazak tužitelja, stvara presumpcija o povlačenju tužbe koju treba samo da deklariše procesno rješenje suda a koje je u ovom slučaju izostalo. 

Iz sadržine istog zapisnika nije vidljiv razlog izostanka, sud ne daje bilo kakvu ocjenu o tome, da li je nedolazak opravdan ili ne, da li se radi o odlaganju zbog otkazivanja punomoći, kako je navedeno u dopisu punomoćnika tužitelja koji je napisan, istog dana, grafitnom olovkom, dakle, „ u velikoj žurbi“ ili se radi o nekom razlogu za koji odredba člana 111 u vezi sa članom 117 ZPP-a predviđa odgodu ročišta.

Međutim, postojanje bilo kojeg razloga koji je spriječio punomoćnika tužitelja da pristupi na ročište (iako nema dokaza za postojanje bilo kojeg od ovih razloga), sud nije ni cijenio niti je odlučio o prijedlogu tuženog da se donese rješenje kojim se tužba smatra povučenom (bilo u smislu usvajanja zahtjeva ili, pak o odbijanju tog zahtjeva).

Takvim postupkom, tuženom je uskraćeno pravo da se koristi zakonskom pretpostavkom o povlačenju tužbe i ishodi odluku u svoju korist (bez obzira na mogućnost da tužitelj, povodom prijedloga za povraćaj u pređašnje stanje, pod zakonskim uslovima, otkloni posljedice tog propuštanja).

Prema tome, sud je bio dužan da u slučaju kada stranka ne pristupi na ročište, provjeri da li je bila uredno pozvana ili je bila uredno pozvana, ali je opravdala izostanak, i da odluči o prijedlogu tuženog za primjenu odredbe iz člana 84 ZPP-a.

Smisao ove zakonske odredbe i jeste u tome da se pooštri sankcija nepoštovanja procesne discipline u odnosu na obavezu stranaka da pristupe sudu tako da se pasivan odnos stranaka prema vlastitom sporu suprotstavlja afirmativnom načelu njegove ekonomičnosti i efikasnosti.

Kako se radi o relevantnoj povredi procesnog pravila, to je razlog za ukidanje prvostepene odluke, na osnovu člana 227 stav 1 tačka 2 ZPP-a.

U ponovljenom postupku prvostepeni sud je dužan donijeti odluku o stavljenom prijedlogu od čije sudbine zavisi dalji tok postupka i donošenje odluke o meritumu spora.

 

(Rješenje Okružnog suda u Banjaluci broj 011-0-Ž-000 118 od 15.10.2009.g.)