RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

NOVOSTI

Okružni sud u Banjaluci, dana 30.11.2017. godine, po sudiji pojedincu Bojović Dušku, uz učešće Zubović Ljiljane kao zapisničara donio je presudu broj: 11 0 U 019879 16 U, u upravnom sporu po zahtjevu za zaštitu zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave podnesenom od strane Gradonačelnika Banjaluke mr Radojičić Igora povrijeđenih rješenjem broj 21.05/476-314/15 od 18.02.2016. godine Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Banjaluka (u daljem tekstu: RUGIPP), kojom je odlučeno da se zahtjev odbija (stav 1. izreke).

 

Iz obrazloženje odluke: „Imajući u vidu pravosnažnu presudu Okružnog suda u Banjaluci broj 11 0 U 020710 17 U, kojom je uvažena tužba Grada Banjaluke protiv rješenja tužene kojim je odbijen prijedlog za ponavljanje postupka, okončanog predmetnim „pobijanim aktom“ RUGIPP, protiv kojeg akta je Gradonačelnik Banjaluke i podnio predmetni zahtjev za zaštitu povreda zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave, pa kako je tuženoj RUGIPP u toj presudi data uputa da pravilno odluči o prijedlogu za ponavljanje postupka, upravo zbog neučestvovanja Grada Banjaluke u postupku donošenja prvostepenog rješenja Područne jedinice Banjaluka broj 21.11/476-363/12 od 05.01.2017. godine kojim je utvrđeno pravo svojine u korist Preduzeća „Naš dom“ a.d. Banjaluka na predmetnim nekretninama, koje rješenje je potvrđeno pobijanim aktom RUGIPP odbijanjem žalbe Pravobranilaštva - SZ BL, mada je Pravobranilašvo - SZ BL u toj žalbi navelo da je podnosi kao zakonski zastupnik Grada Banjaluke, a o čemu je sud u navedenoj presudi i dao argumentovano obrazloženje, proizilazi da je Grad Banjaluka podnošenjem tog prijedloga za ponavljanje postupka okončanog predmetnim „pobijanim aktom“ RUGIPP, već i ostvaruje pravnu zaštitu u upravnom postupku, povodom „pobijanog akta“ RUGIPP pa u krajnjem i u pomenutom upravnom sporu u kojem je donesena navedena presuda broj 11 0 U 020710 17 U od 01.11.2017. godine, upravo zbog neučestvovanja Grada Banjaluke u tom postupku odnosno nedostavljanja kao konačnog rješenja predmetnog „pobijanog akta“ RUGIPP, što ustvari i predstavlja suštinski razlog za podnošenje predmetnog prijedloga Gradonačelnika Banjaluke za zaštitu prava jedinice lokalne samouprave u smislu člana 158. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi, a koji zahtjev se može podnijeti nadležnom sudu u upravnom sporu (u roku od 30 dana od dana saznanja) ako organ jedinice lokalne samouprave smatra da je radnjom ili pojedinačnim aktom republičkog odnosno državnog organa, učinjena povreda zakonom garantovanih prava jedinice lokalne samouprave, a sve budući da je zaštita prava Grada Banjaluke u konkretnom slučaju i obezbijeđena u tom upravnom postupku povodom podnesenog prijedloga za ponavljanje postupka, zbog neučestvovanja Grada Banjaluke u postupku donošenja predmetnog „pobijanog akta“ RUGIPP, zbog čega se predmetni zahtjev Gradonačelnika Banjaluke za zaštitu prava povrijeđenih pomenutim „pobijanim aktom“ RUGIPP ukazuje bez osnova, a kod činjenice da se takav zahtjev i može podnijeti samo ako protiv pojedinačnog upravnog akta nije obezbijeđena druga odgovarajuća pravna zaštita, shodno čemu bi svako drugačije tumačenje i vodilo pravnoj nesigurnosti i konfuziji u pravnom sistemu.

 

S obzirom na sve navedeno, a kako ni ostali navodi podnosioca predmetnog zahtjeva, kao i navodi pomenutog zainteresovanog lica iz odgovora na predmetni zahtjev, nisu mogli uticati na drugačije odlučivanje u ovom upravnom sporu, podneseni zahtjev je i valjalo odbiti, a na osnovu člana 158. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), u vezi člana 31. stav 1. Zakona o upravnom sporu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 109/05 i 63/11).“

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 13.01.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim D.P. i V.M. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje iz pritvorskih razloga propisanih u članu 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji pritvor se ima računati od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju prema osumnjičenom D.P. može trajati najduže do 10.02.2018. godine, a prema osumnjičenom V.M. do 11.02.2018. godinu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.01.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi V.V. i M.N. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi članova 52, 42, i 46. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 5 (pet) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženim, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 09.08.2017. godine do 12.01.2018. godine, te da će o daljoj mjeri pritvora nakon izricanja presude sud odlučiti posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženim se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja smeđe praškaste materije ukupne bruto mase 922,732 g, u kojoj se nalazi opojna droga heroin, oduzeta na osnovu potvrde o privremenom oduzimanju predmeta od 10.08.2017. godine.

PRODUŽENJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERE ZABRANE

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 08.01.2018. godine, prema optuženim M.H, M.P, Z.Š, E.B, N.J, D.M, M.D. i V.Ž. produžen je pritvor koji im je određen rješenjem ovog suda 12.10.2017. godine i produžen rješenjem vijeća ovog suda od 09.11.2017. godine, zbog krivičnog djela i to: optuženim M.H, M.P, Z.Š, E.B, N.J. i D.M, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom M.H. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, optuženim M.D. i V.Ž, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji po ovom rješenju može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru. Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Umjesto mjere pritvora na osnovu člana 185. stav 1. tačka g) i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženom N.B. se izriče mjera zabrane koja će se primjenjivati počev od puštanja optuženog na slobodu tj. od 10.01.2018. godine, i to: obaveza da se javlja u nadležnu policijsku upravu svakog ponedjeljka, srijede i petka u sedmici u toku radnog vremena, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca, da li je primijenjena mjera još potrebna. Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude ako optuženom nije izrečena kazna zatvora, a najksanije do upućivanja na izdržavanje kazne ako optuženom bude izrečena kazna zatvora. Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi N.B. se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrši obavezu iz izrečene mjere. Ukoliko optuženi N.B. ne bude ispunjavao obaveze navedene zabrane, organi koji izvršavaju mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud optuženom može izreći dodatne mjere zabrane ili mu odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je, u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog K.D. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, rješenjem broj 11 0 K 021653 18 Kv 2 od 04.01.2018. godine, prema osumnjičenom, umjesto mjere pritvora, po službenoj dužnosti, na osnovu člana 185. stav 1. tačka b) i v), 186. stav 2. i člana 187. stav 3. i 4. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske izrekao mjere zabrane koje će se primjenjivati od dana puštanja osumnjičenog na slobodu tj. od 08.01.2018. godine i to: zabrana sastajanja sa oštećenim, uz određivanje udaljenost od 100 metara ispod koje se osumnjičeni ne smije približiti navedenom licu i zabrana posjećivanja kuće u kojoj stanuje oštećeni i ugostiteljskog objekta „M.“ u Trnu, uz obaveznu kontrolu svaka dva mjeseca da li su primijenjene mjere još potrebne. Izrečene mjere zabrane mogu trajati dok za to postoji potreba.

Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor ako prekrše obaveze iz izrečenih mjera.

Izrečene mjere zabrane izvršiće ovlašteni policijski organi od kojih sud može zatražiti izvještaj o izvršenju mjera i naložiti provjeru izvršenja mjera.

Ukoliko osumnjičeni ne bude ispunjavao obaveze navedenih zabrana, organi koji izvršavaju mjere zabrane će o tome obavijestiti sud, a sud osumnjičenom može izreći dodatne mjere zabrane ili odrediti pritvor u smislu odredbe člana 186. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 20 od 80

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>