RIJEČ PREDSJEDNICE SUDA

Poštovani posjetioci, dobrodošli na web stranicu Okružnog suda u Banjaluci

U cilju boljeg međusobnog razumijevanja i komuniciranja, te ostvarenja zakonske obaveze o javnom i transparentnom radu suda, kreirali smo web stranicu Okružnog suda u Banjaluci, na kojoj možete pronaći informacije o organizaciji, načinu rada i nadležnostima ovog suda, kao i ostale relevantne informacije i aktuelnosti koje su od interesa za javnost, čime želimo dati doprinos razvoju efikasnog, transparentnog i modernog pravosudja, u procesu njegove sveobuhvatne reforme. Ovaj način komunikacije je put ka zadobijanju povjerenja građana u sud, u jednak pristup pravdi građana pred sudom i zakonom, u efikasno i pravovremeno rješavanje predmeta u skladu sa Ustavom, zakonima i najvišim standardima zaštite ljudskih prava i sloboda, garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava.

Nadamo se da ćete posjetom našoj web stranici doći do željenih informacija, a vaša zapažanja, sugestije, primjedbe ili pohvale, su nam dobrodošli, u cilju efikasnijeg i djelotvornijeg rada ovog suda, na obostrano zadovoljstvo.

NOVOSTI

Okružni sud u Banjaluci, dana 01.02.2018. godine, po sudiji pojedincu Bojović Dušku, uz učešće Zubović Ljiljane kao zapisničara donio je presudu broj 11 0 U 020781 17 U, u upravnom sporu po tužbi Udruženja „Centar za istraživačko novinarstvo“ iz Sarajeva, Ulica Gabriele Moreno Locatelli broj 11, zastupanog po direktorici Bičakčić Leili (u daljem tekstu: tužilac), protiv rješenja broj 071-0-Su-17-00 905 od 18.04.2017. godine Osnovnog suda u Banjaluci (u daljem tekstu: tuženi), u predmetu slobode pristupa informacijama, kojom je odlučeno da se tužba se uvažava i osporeni akt poništava (stav 1. izreke).

Iz obrazloženje odluke: „Tužbom tužilac pobija zakonitost osporenog akta, zbog toga što sadrži takve nedostatke koji sprečavaju ocjenu njegove zakonitosti ili nedostatke koji ga čine ništavim, odnosno što u aktu nije nikako ili nije pravilno primijenjen zakon, propis zasnovan na zakonu ili opšti akt, te što u upravnom postupku koji je aktu prethodio nije postupljeno po pravilima postupka i što činjenično stanje nije potpuno i pravilno utvrđeno, a i što je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja, te što je tuženi rješavajući po slobodnoj ocjeni prekoračio granice ovlašćenja koja su mu data zakonom i odlučio suprotno datom ovlašćenju, a koji razlozi za podnošenje tužbe su propisani članom 10. tačka 1, 2, 4. i 5. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 109/05 i 63/11, u daljem tekstu: ZUS). U tužbi navodi hronologiju postupanja po njegovom zahtjevu za pristup informacijama, kojim je od tuženog, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 20/01, u daljem tekstu: ZOSPI), tražio da mu se dostave za period od 2010. godine pa do podnošenja zahtjeva: lista advokata koji su kod tuženog (kao suda) imenovani za rad kao branioci po službenoj dužnosti, te podatke o mjesečnim izdvajanjima, pojedinačno za svakog od advokata koji je po tom osnovu angažovan, a i podatke o broju slučajeva na kojima su radili ti advokati po službenoj dužnosti, pojedinačno za svakog od njih, u vezi kojeg zahtjeva je dana 16.02.2017. godine i uputio urgenciju tuženom zbog nerješavanja po njegovom zatjevu, a tuženi je svojom Odlukom broj 071-0-Su-016-003813 od 07.03.2017. godine djelimično odobrio pristup traženim informacijama, dostavljajući listu advokata iz Poslovno sudsko-advokatskog dnevnika za 2017. godinu, koja se koristila prilikom imenovanja branilaca po službenoj dužnosti, dok je u dijelu koji se odnosi na podatke o mjesečnim novčanim izdvajanjima pojedinačno za svakog advokata koji je angažovan po službenoj dužnosti, zahtjev odbijen pozivanjem na to da bi tuženi kao javni organ morao preduzeti vanredne mjere i aktivnosti ručnog prikupljanja i obrade podataka u velikom broju spisa predmeta neposrednim uvidom u sudski spis, pa da su stoga dostavljeni zbirni podaci za period od 2011. do 2016. godine, a takođe zahtjev djelimično odbijen i u dijelu kojim je tražio podatke o broju slučajeva na kojima su radili advokati po službenoj dužnosti (pojedinačno za svakog od njih), jer su dostavljeni samo zbirni podaci za period 2011. do 2015. godina.

Opširnije...

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.02.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom Ć.A. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo iznuda u pokušaju iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa članom 22. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do 01.03.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 02.02.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi V.S. i B.A. oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oduzimanje motornog vozila iz člana 237. stav 1. istog zakona i krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske a u vezi sa članom 23. istog zakona, pa je sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske:

Optuženom V.S. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo oduzimanje motoronog vozila iz člana 237. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, a za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, te ga je, primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske, osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

       Optuženom B.A. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo oduzimanje motoronog vozila iz člana 237. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, a za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, te ga je, primjenom člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina.

Istom presudom, a osnovu člana 44. Krivičnog zakonika Republike Srpske, određeno je da se optuženima V.S. i B.A. u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.10.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu člana 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima su izričene mjere bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: automatska puška AP M70, kalibra 7,62 mm, fabrički broj 94347 i dva okvira za navedenu pušku, putničko motorno vozilo marke „BMW X5“, crne boje, ragistarskih oznaka 03 LDF 9, broja šasije WBAFF41060L049651, novac koji je pronađen u kontejneru u iznosu od 1x50 Eura - serijskog broja V15150553357, 1x50 Eura – serijskog broja: V60564246061, 1x50 Eura - ser. br. S40258375567, 1x50 Eura - ser. br. V59118007036, 1x50 Eura - ser. br. S57145773733, 1x50 Eura - ser. br. X56700775712, 1x50 Eura - ser. br. X71885760581, 1x100 Eura - ser. br. S10102444774, 1x100 Eura - ser. br. S19792017655, 1x50 KM - ser. br. F07984899, 1x100 KM - ser. br. E03426179, 1x100 KM - ser. br. E00340125, 1x100 KM - ser. br. E05156726, 1x100 USD - ser. br. LB570619511, 1x20 KM - ser. br. E12718110 i 1x20 KM - serijskog broja E05440763.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

 

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od 29.01.2018. godine, produžen je pritvor osumnjičenom D.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. istog zakona, koji mu je određen rješenjem ovog suda od 21.12.2017. godine, tako da se po ovom rješenju pritvor ima računati od dana i časa lišenja slobode i može trajati najduže 2 (dva) mjeseca.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.01.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi Č.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedene zakonske odredbe i odredbe člana 43, 32, 53. stav 4. i 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godina.

Istom presudom je odlučeno da se optuženom, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru, u periodu od 09.09.2017. godine do 19.12.2017. godine.

Strana 15 od 77

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>