Objava presude protiv optuženog Marinović Ratka zbog krivičnog djela ratni zločin

Pred Okružnim sudom u Banjaluci dana 24.03.2016. godine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Marinović Ratka, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, od 28.12.2015. godine, nakon vijećanja i glasanja vijeće je donijelo, a predsjednik vijeća i javno objavio presudu kojom je Marinović Ratka oglasio krivim što je kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3. stav 1. tačka 1. pod a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i članu 13. stav 2., u vezi sa članom 4. stav 2 tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine - Protokol II, za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, povrijedio tjelesni integritet jednog civilnog lica hrvatske nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti je neposredno učestvovalo u neprijateljstvima, na način da je neutvrđenog dana tokom mjeseca juna 1992. godine, u mjestu Ovanjska, opština Sanski Most, sada opština Oštra Luka, kao pripadnik Vojske Republike Srpske, Vojna pošta 7362 Prijedor, obučen u vojničku uniformu i naoružan puškom- automatskom, zajedno sa oštećenim Antunović Milomirom došao pred njegovu porodičnu kuću, da bi u jednom trenutku, narušavajući njegov tjelesni integritet, svjesno i voljno, sa udaljenosti od otprilike tridesetak metara, iz puške-automatske, neutvrđene marke i broja, pojedinačnim pucanjem ispalio više projektila u pravcu oštećenog, dok se isti udaljavao, pogodivši ga u predjelu grudnog koša i desne nadlaktice.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, povrijedio tjelesni integritet jednog civilnog lica,

Čime je, izvršio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga sud na osnovu iste zakonske odredbe, te članova 38., 42. stav 1. i 2. i člana 43. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Objava presude protiv optuženog Dević Dragana

Okružni sud u Banjaluci, u krivičnom predmetu protiv optuženog Dević Dragana iz Banjaluke, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka 27.04.2015. godine, a koja je izmijenjena dana 12.01.2016. godine, zbog krivičnog djela ugožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 49/03, sa izmjenama i dopunama: u daljem tekstu: KZ RS), nakon usmenog, glavnog i javnog pretresa koji je održan dana 12.01.2016. godine, kojem su bili prisutni optuženi, tužilac i branilac optuženog, advokat iz Banjaluke, a dana 13.01.2016. godine donio je i javno objavio presudu kojom je optuženi Dević Dragan oglašen krivim što je dana dana 12.02.2013.godine oko 17,30 časova, u Gradu Banja Luci, upravljao putničkim motornim vozilom marke „Audi A 6“, krećući se ulicom Skendera Kulenovića iz pravca naselja Srpske Toplice u pravcu Centra Grada, u alkoholisanom stanju sa koncentracijom alkohola u organizmu od 2,22 promila, pri čemu nije obratio pažnju na pješake koji se nalaze na kolovozu, čime je postupao suprotno odredbama člana 28. i 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, te je tako svjestan da takvim radnjama može dovesti u opasnost život ljudi i imovinu većeg obima, te je dolaskom u neposrednu blizinu frizerskog salona, na svojoj desnoj strani kolovoza, prednjim čeonim lijevim dijelom vozila udario u lijevu bočnu stranu tijela pješaka oštećene Štrbac Radmile, koja se mimo obilježenog pješačkog prelaza kretala od desne ka lijevoj strani kolovoza gledano u smjeru kretanja pmv „Audi A 6“ da bi potom tijelo oštećene bilo nabačeno na ivice prednjeg poklopca motora vozila, a potom odbačeno na kolovoz, usljed kojeg udara je oštećena Štrbac Radmila zadobila teške tjelesne povrede u vidu potresa mozga, preloma lijeve nadlaktične kosti, napuknuća lijeve ključne kosti, preloma gornje grane lijeve preponske kosti, preloma lijevog skočnog zgloba i preloma drugog grudnog pršljena, da bi potom oštećena zbog zadobijenih povreda liječena na Kliničkom centru Banjaluka do 19.02.2013. godine, kada je otpuštena na kućno liječenje, da bi potom oštećena Štrbac Radmila usljed komplikacija povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nezgodi u vidu nastanka trombne embolije pluća – začepljenja plućnih krvnih sudova ugrušcima krvi, preminula dana 24.02.2013. godine.

Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj da je doveo u opasnost život ljudi i imovinu većeg obima, usljed čega je kod jednog lica nastupila smrt, čime je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stava 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS pa je sud optuženog na osnovu navedene zakonske odredbe i uz primjenu članova 32. stav 1, 33. stav 1, 38. stav 1. tačka 2. i 39. stav 1. tačka 4. KZ RS osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 61. stav 1, 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti – zabrana upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Objava presude u predmetu Kusuran za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 23.11.2015. godine, nakon vijećanja i glasanja, vijeće donijelo a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Kusuran Muhameda zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka od 15.05.2015. godine što je kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3 stav 1 tačka 1 pod a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i članu 13 stav 2 u vezi sa članom 4 stav 2 tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine, za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, kao pripadnik paravojnih formacija, svjesno i voljno učestvovao u ubistvu i pokušaju ubistva lica srpske nacionalnosti, koja nisu neposredno učestvovala u neprijateljstvima ili su prestala da učestvuju u neprijateljstvima i u odnosu na koje se mora u svakoj prilici postupati čovječno.

Dakle, za vrijeme oružanog sukoba, kršeći pravila međunarodnog prava, lišio života dva civilna lica, te pokušao lišiti života još dva civilna lica, čime je, kao saizvršilac, izvršio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – KZ SFRJ, pa je sud optuženog za izvršeno krivično djelo uz primjenu istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest godina).

Na osnovu člana 50 stav 1 KZ SFRJ optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 17.09.2014.godine do 20.05.2015. godine.

Objava presude protiv optuženog Mihaljica Zorana

U Okružnom sudu u Banjaluci dana 23.11.2015. godine nakon vijećanja i glasanja vijeće je donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Mihaljica Zoranašto jedana 15.05.2014. godine oko 21,50 časova, upravljajući vozilom marke i tipa „Seat Cordoba“ u stanju teškog pijanstva sa koncentracijom alkohola u krvi od 2,50 g/kg, a što odgovara 2,65 promila, iako je bio svjestan da vožnjom u alkoholisanom stanju nije sposoban za bezbjedno upravljanje vozilom, i da takvom vožnjom može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi, pristao je na nastupanje takve posljedice i kretao se ulicom Sime Šolaje iz pravca centra grada u pravcu naselja Rijeka, opština Mrkonjić Grad, krećući se nedozvoljenom brzinom od oko 70 km/h na dijelu puta na kojem je ograničenje brzine 40 km/h, a što je suprotno odredbama člana 44. stav 1. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, usljed čega je propustio uočiti pješaka Galešić Gorana koji se kretao na kolovozu u alkoholisanom stanju, pa je prednjim lijevim dijelom prednjeg branika udario oštećenog koji je od udara nabačen preko poklopca motora na prednje vjetrobransko staklo do prednjeg lijevog dijela krova, a zatim prebačen preko krova na kolovoz, usljed kojeg udara je oštećeni Galešić Goran zadobio povrede u vidu preloma kostiju glave, od kojih povreda je kod oštećenog na licu mjesta nastupila smrt.

 Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život  ljudi, pa je usljed toga nastupila smrt jednog lica, čime je počinio krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32, 38 tačka 2) i člana 39 stav 1 tačka 4) Krivičnog zakona Republike Srpske osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci.

 Na osnovu odredbe člana 61 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti zabrana upravlja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru odnosno zdravstvenoj ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

OBJAVA PRESUDE PROTIV OPTUŽENOG KOSIĆ IGORA

U Okružnom sudu u Banjaluci je dana 23.11.2015. godine, nakon vijećanja i glasanja vijeće donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Kosić Igora što je Dana 14.08.2012. godine oko 00,30 časova, u mjestu Trn, opština Laktaši na starom putu Klašnice 2-Derviši, kretao se iz pravca Klašnica u pravcu Banja Luke, putničkim motornim vozilom marke „Opel Vektra“, kada je na putu sustigao putničko motorno vozilo marke „Folksvagen Golf 2“ kojim je upravljao Đurić Dean, koje je optuženi prestigao, nakon čega optuženi i Đurić Dean prihvataju jurnjavu vozilima i dolaskom u neposrednu blizinu slastičarne „Pingvin“ u ulicu Cara Dušana, u mjestu Trn, opština Laktaši, optuženi svjestan da uslijed takvog njegovog činjenja može nastupiti štetna posljedica, u vidu ugrožavanja drugih učesnika u saobraćaju, kretao se nepropisnom brzinom od 88 km/čas, jer je brzina na tom dijelu puta ograničena na 50 km/čas, otpočeo sa kočenjem kako bi izbjegao direktni udar u PMV marke „Volkswagen Golf 3“, kojim je upravljao Boban Lipić, a koji je bio zaustavljen na desnoj saobraćajnoj traci i imao namjeru u vozilo primiti pješaka, oštećenog Bojana Brkovića, na mjesto suvozača, a koji pješak se u tom momentu nalazio na asfaltnom proširenju s desne strane kolovoza, optuženi je vozilom skrenuo desno na parking prostor ispred slastičarne „Pingvin“ i u pokušaju da obiđe PMV marke „Volkswagen Golf 3“, sa njegove desne strane, prednjim desnim čeonim dijelom svoga vozila, udario u desnu bočnu stranu oštećenog, koji je od siline udara nabačen na desni dio vjetrobrana vozila kojim je upravljao optuženi, te ga je na taj način oborio na asfaltno proširenje ispred navedene poslastičarnice, usljed čega je oštećeni Bojan Brković zadobio povrede u vidu nagnječenja moždanog tkiva sa prodorom krvi u moždane komore, od kojih povreda je preminuo dana 15.08.2013. godine.

Dakle, kao učesnik u saobraćaju na putevima, nije se pridržavao saobraćajnih propisa i time tako ugrozio javni saobraćaj, da je doveo u opasnost život ljudi, pa je usljed toga nastupila smrt jednog lica, čime je počinio krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 410 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Strana 1 od 41

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>