Objava presude u krivičnom predmetu protiv optuženog Goronja Ratka za krivično djelo ratni zločin

Pred Okružnim sudom u Banja Luci je dana 05.10.2015. godine sa početkom u 15.00 časova u krivičnom predmetu protiv optuženog Goronja Ratka, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, od 27.03.2015. godine, donesena je i javno objavljena presuda kojom je Goronja Ratko oglašen krivim što je kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3 stav 1 tačka 1 pod a) Četvrte ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata od 12. avgusta 1949. godine i članu 13 stav 2, u vezi sa članom 4 stav 2 tačka a) Dopunskog protokola uz navedenu Konvenciju o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba od 08. juna 1977. godine (Protokol II), za vrijeme oružanog sukoba koji se u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine odvijao na prostoru Bosne i Hercegovine, između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne strane i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, svjesno i voljno lišio života jedno civilno lica bošnjačke nacionalnosti, iako to lice nije pripadalo nijednoj vojnoj formaciji niti je neposredno učestvovalo u neprijateljstvima, na način što je u periodu 1992. godine, u popodnevnim časovima, u mjestuBlagaj Japra, opština Novi Grad,obučen u vojničku uniformu i naoružan puškom neutvrđenog broja i marke, došao do osnovne škole u mjestu Blagaj Japra, te zahtijevao i naredio da građanin Selmić Derviš krene sa njim, a koji se u tom trenutku nalazio pored osnovne škole zajedno u grupi od nekoliko civilnih lica bošnjačke nacionalnosti, što Selmić Derviš i čini te se upućuju u pravcu rijeke Sane, da bi odmah potom nakon odvođenja, protekom otprilike nekih 5 minuta, optuženi pucanjem iz puške koju je imao kod sebe, lišio života Selmić Derviša, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni nakon rata u muslimanskom groblju u mjestu Blagaj Japra.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, lišio života civilno lice, čime je, izvršio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud na osnovu iste zakonske odredbe osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG JOVIĆ ŽELJKA

 

Dana 28.09.2015. godine pred Okružnim sudom u Banjaluci u krivičnom predmetu protiv optuženog Jović Željka, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, po optužnici Okružnog tužilaštva Banjaluka, od 11.02.2015. godine, nakon održanog glavnog, javnog i usmenog pretresa uz prisustvo Okružnog tužioca, optuženog Jović Željka, branioca po službenoj dužnosti Slobodana Perića, advokata iz Banja Luke, nakon vijećanja i glasanja donesena je i javno objavljena presuda kojom je optuženi Jović Željko oglašen krivim što je za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini koji se, u vremenu od prve polovine aprila 1992. godine, pa najkasnije do kraja novembra 1995. godine, odvijao između organizovanih oružanih snaga Vojske Republike Srpske, s jedne, i Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća odbrane, s druge strane, kao pripadnik Vojne pošte 7252 Gradiška, kršeći pravila međunarodnog prava sadržana u članu 3 stav 1 tačke a) i c) Četvrte Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata, od 12. avgusta 1949. godine i članu 13 stav 1 i 2 u vezi sa članom 4 stav 1 i 2 tačka a) i e) Dopunskog protokola o zaštiti žrtava nemeđunarodnih sukoba, od 08. juna 1977. godine ( Protokol II) uz IV Ženevsku konvenciju, zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, koji su u međuvremenu preminuli, Lipovac Sašom, koji je u međuvremenu pravosnažno osuđen, u periodu 1993. godina na području opštine Gradiška i još dva, za sada nepoznata lica, prema civilnom stanovništvu primjenjivali mjere zastrašivanja, silovali, nanijeli teške tjelesne povrede i ubili pet civilnih lica.

Dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica, čime jekao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 u vezi sa članom 22 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga sud uz primjenu istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.10.2014. godine, pa nadalje.

OBJAVA PRESUDE U PREDMETU PROTIV OPTUŽENOG ĐUKIĆ NEDELJKA

Pred Okružnim sudom u Banjaluci dana 28.09.2015. godine u krivičnom predmetu protiv optuženog Nedeljka Đukića zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakonaSocijalističke Federativne Republike Jugoslavije postupajući po optužnici Okružnogtužilaštva Banja Luka (preuzeta optužnica Tužilaštva BiH od 30.09.2014. godine), a koja je izmijenjena na glavnom pretresu dana 24.09.2015. godine, nakon održanog glavnog, javnog i usmenog pretresa uz prisutvo optuženog Nedeljka Đukića, okružnog tužioca i branioca po službenoj dužnosti, advokata iz Banja Luke, donesena je i javno objavljena presuda kojom je optuženi Nedeljko Đukić oglašen krivim što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske sa jedne strane i Armije Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatskog Vijeća Odbrane sa druge strane, u periodu od mjeseca juna 1992. godine, pa do kraja 1992. godine, kao rezervni policajac Stanice Javne Bezbjednosti (SJB) Kotor Varoš, a od septembra 1992. godine, u svojstvu stražara u zatvoru u Kotor Varošu, zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije, među kojima su bili Duško Maksimović, Radojko Keverović i Duško Vujičić (protiv kojih lica se trenutno vodi krivični postupka pred Sudom BiH) postupajući suprotno članu 3 stav 1 tačka a) i c) i članu 147 IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata i odredbi člana 13 Dopunskog protokola II Ženevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, činjenjem, pomaganjem i omogućavanjem učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnom postupanju na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti.

Dakle, za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini između Vojske Republike Srpske i Armije BiH i Hrvatskog Vijeća Odbrane, kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava i to iz člana 3 Ženevske konvencije o zaštiti građanskih lica za vrijeme rata 12. avgusta 1949. godine, učestvovao u ubistvu, nanošenju tjelesne i duševne boli i nečovječnom postupanju na štetu civilnih lica nesrpske nacionalnosti, čime je pod tačkama 1, 2, 3, 4, 5. i 6. optužnice izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članom 38, 42 stav 1 tačka 2) i 43 stav 1 tačka 1) KZ SFRJ osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri godine).

Nastavak glavnog pretresa u predmetu protiv Željka Jovića optuženog za ratni zločin

Danas je pred Okružnim sudom u Banjaluci održan nastavak glavnog pretresa, u krivičnom predmetu protiv optuženog Željka Jovića, koji se tereti da je zajedno sa Veljkić Savom, Spasojević Željkom, Lipovac Sašom i još dva nepoznata lica, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba prema civilnom stanovništvu primijenili mjere zastrašivanja, silovali, povrijedili tjelesni integritet i ubili pet civilnih lica , čime je kao saizvršilac izvršio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. KZ Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji se dogodio na području Gradiške u periodu od 1993 godine.

Na današnjem pretresu na zahtjev suda je saslušan vještak Nera Zivlak Radulović; pročitan je zapisnik o saslušanju svjedoka V.S.

Optuženi Željko Jović je saslušan u svojstvu svjedoka nakon čega je odbrana izvela i materijalne dokaze čime je dokazni postupak završen.

Optužba i odbrana su izvele završne riječi nakon čega je predsjednik vijeća zakazao objavu presude za dan 28.08.2015. godine sa početkom u 15.00 časova.

Objava presude protiv optuženog Bahonjić Alena optuženog za krivično djelo teško ubistvo

Pred Okružnim sudom u Banjaluci je dana 21.09.2015. godine sa početkom u 15.00 časova, nakon vijećanja i glasanja, vijeće je donijelo a predsjednik vijeća javno objavio presudu protiv optuženog Bahonjić Alena koji je optužen da je dana 29.04.2015. godine, u večernjim časovima,tokom boravka u kući svoga poznanika Alić Hasana, u mjestu Kozarac, područje opštine Prijedor, a nakon što se konzumiranjem alkohola doveo u stanje u kome je sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena, od oštećenog Alić Hasana zatražio iznos od 200 KM, pa kada je ovaj odgovorio da nema, optuženi je pokušao da dođe do traženog novca tako što je otvarao ladice i ormare iz kojih je izbacio garderobu, da bi nakon upozorenja oštećenog da ne „hrlja“ po kući, optuženi, u namjeri sticanja imovinske koristi a u trenutku kada je oštećeni Alić Hasan njemu bio okrenut leđima, sa stola uzeo čekić i sa istim udario oštećenog u predjelu glave od kojeg udarca je ovaj leđima pao na pod, potom prišao oštećenom i još osam puta istim čekićem udario oštćenog ponovo u predjelu glave, uslijed kojih udaraca su kod Alić Hasana nastupile teške tjelesne povrede opasne po život zbog kojih povreda je oštećeni bio u besvijesnom stanju, gdje je u cilju prikrivanja izvršenje krivičnog djela i tragova,otvorenim plamenom zapalio tzv.“hepo kocku“ i to u neposrednoj blizini lica povrijedjenog Alić Hasana, tako da je ovaj udisao toksične gasove nastale iz paljevine, koji su ubrzali smrt oštećenog.

Dakle, drugog lišio života iz koristoljublja, čime je, počinio krivično djeloteško ubistvo iz člana 149 stav 1. tačka 2. KZ RS.

Pa sud, optuženog za počinjeno krivično djelo uz primjenu člana 32. stav 1. i člana 33. stav 1. KZ RS, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Na osnovu člana 44. stav 1. KZ RS optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od  3.05.2015. godine pa nadalje.

Na osnovu člana 56. stav 1. tačka 2. i člana 59. KZ RS optuženom se izriče mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršitu uz izdržavanje kazne zatvora u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa- Sudska psihijatrija u Sokocu, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, a ukoliko bude potrebno i duže, a nakon liječenja optuženi će biti upućen na izdržavanje kazne zatvora.

Strana 1 od 40

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>